TESTING
פרופיל מוסד הלימוד » עמוד הבית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת חיפה
מסלולי לימוד: 99
» החוג ללקויות למידה » תואר ראשון בחינוך מיוחד » תואר שני בחוג לחינוך מיוחד » תואר שני בחוג לחינוך מתמטי » החוג ללמידה הוראה והדרכה » תואר שני בחוג ללמידה הוראה והדרכה » תואר שני בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך » B.A בייעוץ והתפתחות האדם » תואר שני ושלישי בייעוץ והתפתחות האדם » המחלקה להשתלמויות ולימודי המשך » החוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך » החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך » החוג למערכות מידע ניהוליות » תואר ראשון (B.Sc.) מדעי המחשב » תואר שני בשפה וספרות אנגלית » תואר שני ושלישי בחוג לשפה וספרות צרפתית » תואר שני בשפה וספרות ערבית » החוג לשפות זרות » החוג ללימודי יוון המודרנית » החוג לשפה וספרות ערבית » החוג לשפה וספרות צרפתית » החוג לשפה וספרות אנגלית » המכינה הקדם אוניברסיטאית » החוג ללימודים רב תחומיים » תואר ראשון בחוג למדעי המדינה » תואר שני ושלישי בביה"ס למדעי המדינה » תואר שני ביחסים בינלאומיים » M.A בניהול מו"מ וקבלת החלטות » תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » M.A. בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » תואר שני ושלישי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » בית הספר לעבודה סוציאלית » תואר שני בבי"ס לעבודה סוציאלית » תואר ראשון בפסיכולוגיה » תואר שני בחוג לפסיכולוגיה » תואר שני בהתמודדות עם מצבי חירום ואסונות » החוג לשירותי אנוש » תואר ראשון בכלכלה » תארים מתקדמים בחוג לכלכלה » החוג להיסטוריה של המזרח התיכון » החוג להיסטוריה כללית » החוג ללימודי ארץ ישראל » תואר שני בלימודי ארץ ישראל » תואר שני בביה"ס להיסטוריה » החוג לתולדות ישראל » תואר שני ושלישי בחוג לתולדות ישראל » החוג למקרא » תואר שני במקרא » תואר שני בחוג ללימודי אסיה » תואר שני בחוג לפילוסופיה » החוג ללשון העברית » תואר שני ושלישי בחוג ללשון העברית » החוג לספרות עברית והשוואתית » תואר שני בספרות עברית והשוואתית » החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה » תואר שני ושלישי בגיאוגרפיה ולימודי סביבה » תואר שני במדעי המדינה - התמחות בדמוקרטיה » החוג לפילוסופיה » בית הספר לניהול » תואר מוסמך במנהל ומדיניות ציבורית » קורס הכשרה לקצונה בצי הסוחר הישראלי » החוג להפרעות בתקשורת » תואר ראשון בתקשורת » תואר שני בחוג לתקשורת » הפקולטה למשפטים » לימודי תעודה במוזיאולוגיה » החוג ללימודי מוסיקה » החוג לאמנות יצירה » תואר שני בחוג לאומנות יצירה » החוג לתולדות האומנות » תואר שני בחוג לתולדות האומנות » תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות » B.A בתיאטרון בהתמחות ליצנות רפואית » החוג לתיאטרון » B.A רב תחומי בשילוב רישיון טיס אזרחי » אופקים התוכנית למצטיינים » החוג לניהול משאבי טבע וסביבה » תואר שני בהתפתחות הילד » החוג לריפוי בעיסוק » תואר שני בחוג לריפוי בעיסוק » החוג לפיזיותרפיה » ביה"ס לבריאות הציבור » תואר ראשון בחוג לסיעוד » תואר שני בחוג לסיעוד » החוג ללימודי זיקנה-גרונטולוגיה » תואר שני בחוג לבריאות נפש קהילתית » הפקולטה למדעי הרווחה » תואר שני בהפרעות בתקשורת » תואר ראשון (B.Sc) בביולוגיה » תואר ראשון (.B.Sc) להוראת הביולוגיה » תואר שני בביולוגיה אבולוציונית וסביבתית » תואר שני בחוג לנוירוביולוגיה ואתולוגיה » תואר שני בחוג לסטטיסטיקה » תואר ראשון במתמטיקה » תואר שני במתמטיקה » תואר שני ושלישי בחוג לציוויליזציה ימית » החוג למתמטיקה-פיסיקה-מדעי המחשב » החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית » החוג לסטטיסטיקה

אוניברסיטת חיפה: תואר שני בחוג לבריאות נפש קהילתית

תואר שני בחוג לבריאות נפש קהילתית

החוג לבריאות נפש קהילתית פועל להכשיר את בוגריו לתפקידי מומחים ומנהיגי תוכניות לבריאות נפש בגישה קהילתית רב ממדית.

בריאות נפש היא תוצר של יחסי גומלין בין גורמים אישיים וסביבתיים.
כדי להבין גורמים אלו, אנו נזקקים לגופי ידע בין תחומיים, המסייעים להסביר השפעות תרבותיות, משאבים אישיים וחברתיים להתמודדות והסתגלות, אפיונים פיסיים של סביבת החיים היוצרים דחק ואת הקשרים בינם.

לגורמים אלו וליחסי הגומלין ביניהם, יש השפעה מכרעת על החוסן הנפשי האישי ומנגד על התפתחות תחלואה ועל יכולת האדם וסביבתו למנעה ולהתמודד עמה באמצעות איתור מוקדם, טיפול ושיקום.

מטרות התוכנית:
◄ לסייע לתלמידיו לרכוש מושגים ומיומנויות ולהפנים ערכים, שיאפשרו להם לזהות ולהעריך את צורכי בריאות הנפש של פרטים וקהילות, לתכנן וליישם התערבויות מתוך תפישה מורכבת רב מקצועית, באמצעות שילוב בין-ארגוני ומוסדי, ומתוך התאמה לאפיוניה התרבותיים של כל אוכלוסייה.
◄ להעמיק את המחקר, פיתוח והעמקה של גופי ידע למען קידום שירותי בריאות נפש קהילתית, כדיסציפלינה בין-תחומית המצויה בתהליך מואץ של התפתחות.

תכני הלימוד:
◄הערכים והנחות יסוד של בריאות נפש קהילתית
◄ שיקום, שילוב והחלמה
◄ מיפוי אפיונים וצרכים קהילתיים
◄ היכרות עם החקיקה ומערכות בריאות הנפש
◄ רכישת ידע במניעה והתערבויות בשיקום, מצבי משבר וטראומה
◄ ידע ומיומנויות בתכנון מדיניות, ניהול ומחקר

בין הנושאים הנלמדים:
◄ שיקום, שילוב והחלמה
◄ מיפוי אפיונים וצרכים קהילתיים
◄ היכרות עם החקיקה ומערכות בריאות הנפש
◄ רכישת ידע במניעה והתערבויות בשיקום, מצבי משבר וטראומה

מסלול א’ – מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תיזה
מסלול זה מכוון לפיתוח ידע מעמיק בתחום תוכן מסוים על ידי קידום מיומנותו בשימוש בשיטות מחקר הנהוגות בתחום זה וכן לבחון את כישוריו לחקור בעיה מסוימת, לנתח ממצאי מחקר באופן עצמאי ולכתוב עבודת גמר מחקרית על פי אמות המידה המקובלות.
במסלול זה יורשה התלמיד להגיש את התיזה לשיפוט רק לאחר שסיים את כל חובות השמיעה והגיש את כל עבודותיו לתואר. מסלול עם כתיבת תיזה מבוסס על לימודי מחקר ולימודים עיוניים.
מסלול זה מורכב משיעורי חובה ושיעורי בחירה בהיקף של 36 שש"ס, לא כולל לימודי עזר ולימודי השלמה. במסלול זה נדרש התלמיד לכתוב לפחות שתי עבודות סמינריוניות ולהגיש עבודת גמר מחקרית (תיזה). משך הלימודים במסלול זה לא יעלה על שלוש שנים.
משך הלימודים:
3 שנים – שנתיים לסיום חובות השמיעה ושנה שלישית לכתיבת התזה.

מסלול ב’ – מסלול עם בחינת גמר (ללא תיזה)
התכנית במסלול זה מבוססת על הדגשת הלימודים העיוניים. על הסטודנט ללמוד קורסים בהיקף של 44 שש"ס (הכוללים שיעורי חובה ושיעורי בחירה, אך לא כוללים את לימודי העזר ושיעורי ההשלמה) ולגשת לבחינת גמר.
משך הלימודים:
2 שנים.
נא השאר פרטיך כאן ונציגנו יצור עימך קשר בהקדם: