TESTING
פרופיל מוסד הלימוד » עמוד הבית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת חיפה
מסלולי לימוד: 99
» החוג ללקויות למידה » תואר ראשון בחינוך מיוחד » תואר שני בחוג לחינוך מיוחד » תואר שני בחוג לחינוך מתמטי » החוג ללמידה הוראה והדרכה » תואר שני בחוג ללמידה הוראה והדרכה » תואר שני בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך » B.A בייעוץ והתפתחות האדם » תואר שני ושלישי בייעוץ והתפתחות האדם » המחלקה להשתלמויות ולימודי המשך » החוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך » החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך » החוג למערכות מידע ניהוליות » תואר ראשון (B.Sc.) מדעי המחשב » תואר שני בשפה וספרות אנגלית » תואר שני ושלישי בחוג לשפה וספרות צרפתית » תואר שני בשפה וספרות ערבית » החוג לשפות זרות » החוג ללימודי יוון המודרנית » החוג לשפה וספרות ערבית » החוג לשפה וספרות צרפתית » החוג לשפה וספרות אנגלית » המכינה הקדם אוניברסיטאית » החוג ללימודים רב תחומיים » תואר ראשון בחוג למדעי המדינה » תואר שני ושלישי בביה"ס למדעי המדינה » תואר שני ביחסים בינלאומיים » M.A בניהול מו"מ וקבלת החלטות » תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » M.A. בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » תואר שני ושלישי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » בית הספר לעבודה סוציאלית » תואר שני בבי"ס לעבודה סוציאלית » תואר ראשון בפסיכולוגיה » תואר שני בחוג לפסיכולוגיה » תואר שני בהתמודדות עם מצבי חירום ואסונות » החוג לשירותי אנוש » תואר ראשון בכלכלה » תארים מתקדמים בחוג לכלכלה » החוג להיסטוריה של המזרח התיכון » החוג להיסטוריה כללית » החוג ללימודי ארץ ישראל » תואר שני בלימודי ארץ ישראל » תואר שני בביה"ס להיסטוריה » החוג לתולדות ישראל » תואר שני ושלישי בחוג לתולדות ישראל » החוג למקרא » תואר שני במקרא » תואר שני בחוג ללימודי אסיה » תואר שני בחוג לפילוסופיה » החוג ללשון העברית » תואר שני ושלישי בחוג ללשון העברית » החוג לספרות עברית והשוואתית » תואר שני בספרות עברית והשוואתית » החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה » תואר שני ושלישי בגיאוגרפיה ולימודי סביבה » תואר שני במדעי המדינה - התמחות בדמוקרטיה » החוג לפילוסופיה » בית הספר לניהול » תואר מוסמך במנהל ומדיניות ציבורית » קורס הכשרה לקצונה בצי הסוחר הישראלי » החוג להפרעות בתקשורת » תואר ראשון בתקשורת » תואר שני בחוג לתקשורת » הפקולטה למשפטים » לימודי תעודה במוזיאולוגיה » החוג ללימודי מוסיקה » החוג לאמנות יצירה » תואר שני בחוג לאומנות יצירה » החוג לתולדות האומנות » תואר שני בחוג לתולדות האומנות » תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות » B.A בתיאטרון בהתמחות ליצנות רפואית » החוג לתיאטרון » B.A רב תחומי בשילוב רישיון טיס אזרחי » אופקים התוכנית למצטיינים » החוג לניהול משאבי טבע וסביבה » תואר שני בהתפתחות הילד » החוג לריפוי בעיסוק » תואר שני בחוג לריפוי בעיסוק » החוג לפיזיותרפיה » ביה"ס לבריאות הציבור » תואר ראשון בחוג לסיעוד » תואר שני בחוג לסיעוד » החוג ללימודי זיקנה-גרונטולוגיה » תואר שני בחוג לבריאות נפש קהילתית » הפקולטה למדעי הרווחה » תואר שני בהפרעות בתקשורת » תואר ראשון (B.Sc) בביולוגיה » תואר ראשון (.B.Sc) להוראת הביולוגיה » תואר שני בביולוגיה אבולוציונית וסביבתית » תואר שני בחוג לנוירוביולוגיה ואתולוגיה » תואר שני בחוג לסטטיסטיקה » תואר ראשון במתמטיקה » תואר שני במתמטיקה » תואר שני ושלישי בחוג לציוויליזציה ימית » החוג למתמטיקה-פיסיקה-מדעי המחשב » החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית » החוג לסטטיסטיקה

אוניברסיטת חיפה: ביה"ס לבריאות הציבור

בית הספר לבריאות הציבור הינו מסגרת רב-תחומית להכשרת אנשי מקצוע המסוגלים, להתמודד עם היקף הידע הקיים ועם מערכות משתנות, בעלות גוון עיוני, מעשי ותוכני.

הצטברות המידע על גורמים המשפיעים על בריאות וחולי הביאו לכך, שאם פעם התייחסו בעיקר לגורמים ביולוגיים ורפואיים, הרי עתה מכירים גם בגורמים התנהגותיים, חברתיים, סביבתיים, ביולוגיים, גנטיים, ארגוניים, מדיניים וכלכליים, כמשפיעים על מצב הבריאות של פרטים ואוכלוסיות.

בריאות הציבור הנה משאב מרכזי של חברה פעילה ומתפתחת, ושמירה על בריאות הציבור במובן הרחב ביותר הנה בסיס חיוני לכל מדינה וחברה. מכאן, שפעילות לקידום בריאות הציבור צריכה לכלול לא רק פיתוח אמצעי אבחון וטיפול במסגרות רפואיות, אלא בעיקר פיתוח סביבה וחברה, התומכות באיכות חיים גבוהה. גם אם אופי הפעילויות של בריאות הציבור ותוכנן משתנה במהירות בשל השתנות הטכנולוגיה ובשל שינויים בערכים חברתיים, הרי מטרות פעילות כזו נשארות כשהיו: לשפר את הבריאות של אוכלוסייה על ידי פעילות מאורגנת של האוכלוסייה עצמה ומוסדותיה.

בבית הספר קיימות חמש מגמות לימוד בתכנית MPH :
◄ בריאות הקהילה והסביבה
◄ קידום בריאות
◄ אפידמיולוגיה
◄ מינהל מערכות בריאות
◄ בריאות סביבתית ותעסוקתית

וכן, שתי תכניות לימוד:
◄ MHA - ניהול מערכות בריאות
◄ MAN - תזונה בריאות והתנהגות


תוכנית הלימודים:
תוכנית הלימודים בכל מגמה כוללת לימודי חובה לכל בית הספר, לימודי חובה של כל מגמה, ולימודי בחירה. מתוך לימודי הבחירה יש ללמוד לפחות 8 שעות מלימודי הבחירה של המגמה. את שאר שעות הלימוד ניתן לבחור מכלל קורסי בית הספר, או מחוגים אחרים באוניברסיטה, לאחר אישור ראש המגמה.
במהלך הלימודים יש לכתוב לפחות שתי עבודות סמינריוניות. העבודות הסמינריוניות צריכות להיות אצל מרצים שונים, במסגרת קורסי המגמה, ובאופן אינדיבידואלי (עבודה ביחידים). (הנחיות מפורטות ניתן למצוא באתר האינטרנט של ביה"ס).
תוכנית הלימודים הקובעת היא לפי השנה בה החל הסטודנט את לימודיו.
נא השאר פרטיך כאן ונציגנו יצור עימך קשר בהקדם: