TESTING

מכללת פאר: חשבונאות פיננסית - חשבונאי בכיר - מדופלם

להלן תחומי הלימוד בקורס:
חשבונאות פיננסית- כללי חשבונאות מקובלים – דיווח לפי סוג הארגון, רכוש קבוע, השקעות, רכוש שוטף, מלאי, חייבים, מזומנים, הון עצמי, עתודות, התחייבות לזמן ארוך ולזמן קצר, דו"ח רווח והפסד, שותפויות, עיסקה משותפת, מישגור, מרכז וסניפים, אשראי תעודות, קבלנים, שיטה חד צידית, הכרה בהכנסה על בסיס מזומן, פתרון בחינות.

מיסים- מבוא למיסים, פטורים והנחות ממס, הוצאות מותרות בניכוי, ניכויים שהתרתם מוגבלת, ניכוי פחת, ניכויים שאין להתירם, קיזוז הפסדים, מיסוי היחיד - הכנסות בני זוג, שיעורי המס ליחיד ולחברה,

רווחי הון - הוראות ניהול ספרים – הליכי שומה וערעור, אחריות נושא משרה בתאגיד, חוק עסקאות גופים ציבוריים, חוק התיאומים, בשל איפלציה- חוק מס ערך מוסף, חוק מס שבח – פתרון בחינות.
מחשוב בהנהלת חשבונות- מושגים, מבוא לסביבת הפעלה של חלונות, גיליונות עבודה אלקטרוניים, מערכות הנה"ח ממוחשבות, מערכות כספיות (אחרות) ממוחשבות, הכרה כללית (תאוריה בלבד) של מאגר מידע, תוכנת משכורות מיכפל.

חישובים מסחריים- מדדים, הפרשי שער, הלוואות מוחזרות בתוך תקופה מסוימת, ריבית על יתרות החשבונות עו"ש קרדטריים ודביטוריים, ריבית דריבית – שימוש בלוחות לחישוב סכום הריבית, ניתוח כדאיות השקעות שונות, שיעור התשואה הפנימי ותקופת ההחזר של ההשקעות. עסקאות בניירות ערך: אופציות, אג"ח ותעודות השתתפות של קרנות נאמנות, יבוא ויצוא, בחינת כדאיות היבוא או הייצוא באלטרנטיבות שונות, פתרון בחינות.

חשבונאות ניהולית (תמחיר)- מהות חשבונאות העלות – תמחיר ומטרותיה, סוג העלויות ומיונן, עבודה, חומרים ישירים ועקיפים, הבחנה בין תמחיר היסטורי ותמחיר תקן, הבחנה בין תמחיר הזמנות ותמחיר לפי תהליכים, הבחנה בין תמחיר ספיגה לבין תמחיר ישיר, נקודת איזון, דו"חות תמחירים – כללי, חשבונאות תמחירית וחשבונאות פיננסית – היחס ביניהם, פתרון בחינות.

דיני עסקים- דיני חוזים, הגבלים עיסקיים, חוזים אחידים, דיני תאגידים – שותפויות: סוגי שותפויות, הקמה, הפעלה ופירוק, דיני תאגידים – חברות: סוגי חברות, תאגידים אחרים – עמותה, מלכ"ר, תאגידים ממשלתיים – כללי, דיני עבודה – הסכמים קיבוציים, שעות עבודה ומנוחה, חופשה שנתית, הגנת שכר, פיצויי פיטורין, פתרון בחינות.
עקרונות תורת המשק והמסחר -הארגון הפנימי של הפירמה, צורות שונות של ארגון הפירמה, צורות התארגנות של פירמות, שיטות שכר, שכר עידוד, הסכמים קיבוציים, מימון פעולותיה של הפירמה, הון עצמי והון זר, תשלום עבור השימוש בהון, הבורסה לניירות ערך, נזילות ורווחים בעסק, סחר פנים וחוץ , אזור סחר חופשי, סוגי ביטוחים, הממשלה כגורם מפקח ומכוון במשק, תקציב המדינה, מערכת המיסים, מאזן התשלומים, תורת הכמות של הכסף, מדיניות מוניטארית ופיסיקלית, התוצר הלאומי הגולמי והנקי, מבקר המדינה ותפקידיו.
תנאי קבלה: מי שבידו תעודות סוג 2 בהנהלת חשבונות של משרד העבודה. מי שסיים מגמת חשבונאות בבית ספר תיכון המוכר ע"י משרד העבודה. מי שעמד בבחינות ביניים חלק א' של לשכת רואה חשבון.
תיאור התעודה: התואר "חשבונאי בכיר" ניתן לכל מי שעומד בבחינות שנערכות ע"י ועדה מקצועית בשיתוף לשכת רואי החשבון בישראל. לבוגרי הקורס תוענק תעודת סיום מטעם מכללת פאר.
משך הלימודים: שנתיים.
זמני לימוד: לימודי ערב או שישי בוקר.
נא השאר פרטיך כאן ונציגנו יצור עימך קשר בהקדם: